Friday , August 23 2019
Breaking News

Category Archives: Dunia Islam

Sekilas tentang Marjaiyah

Kemunculan sistem marja’iyah dalam mazhab Syiah bermula semenjak al-Mahdi afs mengalami masa kegaiban pendek pada tahun 260 H hingga 324 H. Pada masa tersebut empat orang delegasi mewakilinya untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat Syiah, yaitu Utsman bin Sa’id, Muhammad bin ... Read More »

Kepeloporan Syiah: Orang Pertama yang Menuliskan Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw

Orang pertama yang meletakkan ilmu sirah ini ialah Ubadillah ibn Abu Rafi’e, budak Rasulullah saw. Ia telah mengarang kitab berkenaan dengan ilmu Sirah (sejarah hidup Nabi saw) pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib as. Ubaidillah juga bekerja sebagai sekretaris ... Read More »

#PersatuanMuslimin: Pandangan tentang Asal-Usul Mazhab

Pembahasan sebelumnya: #PersatuanMuslimin: Sebab Fundamental Perpecahan Perbedaan-pandangan terhadap asal-usul mazhab-mazhab tersebut dapat dipilah menjadi dua sikap utama: Sikap pertama adalah dari Salafi, atau mereka yang mengklaim mempertahankan loyalitas pada para pendahulu yang saleh (salaf as-shalih) dan meyakini bahwa asal-usul mazhab dalam ... Read More »

Kepeloporan Syiah: Orang Pertama yang Menyusun Ilmu Rijal & Riwayat Hidup Para Perawi

Ketahuilah bahwa Abu Abdillah Muhammad ibn Khalid Al-Barqi Al-Qummi adalah seorang sahabat Imam Musa ibn Ja’far Al-Kadzim as, sebagaimana Syeikh Abu Ja’far Ath-Thusi mencatat hal ini di dalam kitab Ar-Rijal. Dan Abul Faraj Ibnu Nadim di dalam Al-Fehrest, di awal ... Read More »

Kepeloporan Syiah di Bidang Ilmu Geografi

Telah kita ketahui bahwa Hisyam ibn Muhammad Al-Kalbi adalah salah seorang sahabat Imam Muhammad Al-Baqir as. Ia telah mengarang kitab Al-Aqolim, Al-Buldan Al-Kabir, Al-Buldan Ash-Shoghir, Tasmiyatul Ara-dhin, Al-Anhar, Al-Hairoh, Manazilul Yaman, Al-‘Ajaibul Arba’ah, Aswaqul Arab, dan kitab Tasmiyatul Bai’e wal ... Read More »

Scroll To Top